Statsbygg lyser i disse dager ut entreprisene til bygging av fagskolen for brann og redning.
Statsbygg lyser i disse dager ut entreprisene til bygging av fagskolen for brann og redning.

Nå legges utbygging av fagskolen for brann og redning ut på anbud

Arbeidet med å få til en ny fagskoleutdanning for brann og redning har pågått i mange år. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet fikk Statsbygg oppdraget med å bygge denne, og etter planen skal den stå ferdig i 2023. Kontrakten er på 620 millioner kroner, og fra tidlig neste uke legger Statsbygg konkurransene om entreprisene ut. Forhåpentligvis blir det ikke lenge til spaden kan settes i jorda.

Publisert

Inntil i dag har utdanning og opplæring av brannkonstabler stort sett bestått av at man først må være ansatt i et brann- og redningsvesen eller ved en 110-sentral. Deretter får man en lokal opplæring med påfølgende korte kurs på Norges brannskole.

Den nye fagskoleutdanning har stått på agendaen i mange år. Allerede tidlig på 2000-tallet viste store og kompliserte hendelser at kompetansen må heves og sikres, ifølge flere rapporter. I 2012 konkluderte regjeringens egen utredning at det hastet å få på plass en fagutdanning for brann og redning.

Tre år senere ble skolen vedtatt bygget. Årene har gått siden det, men nå er ballen endelig på banen. Den nye fagskolen skal erstatte dagens etatsutdanning for brann- og redningsvesenet, og vil gi et stort og viktig kompetanseløft for landets brann- og redningsvesen.

Hva skjer nå?

Etter innkomne tilbud vil Statsbygg evaluere disse og tildele kontraktene før oppstart etter sommeren

Stig Pettersen

Fagskolen skal bygges på Norges Brannskole sin tomt på Fjelldal i Tjeldsund kommune. Byggingen av brannstasjonen og kantine- og undervisningsbygget vil bli gjennomført som en totalentreprise. Resten av anlegget vil bli gjennomført som en utførelsesentreprise. Det bygningsmessig arealbehov er totalt på ca. 5500 kvadratmeter. Utendørsarealet er på ca. 62 000 kvadratmeter med veier og plasser, men en betydelig del av dette er enkel opparbeidelse av terreng (ca. 25 000 kvadratmeter).

Øvingsfelt for brann og redning vil bli totalrenovert og utvidet med nye øvingsobjekter. Innkjøp og montering av brukerutstyr inngår også i prosjektet.

Det er funnet områder på tomten med høye konsentrasjoner av giftige stoffer kalt PFAS (perfluorerte stoffer), slik at prosjektet omfatter derfor også behandling og opprensing av forurenset grunn.

En nøktern standard

Fagskolen skal ha en nøktern standard. Det er lagt opp til rasjonelle konstruksjoner og byggemåter, enkel bygningsform og nøktern materialbruk både utvendig og innvendig. Prosjektet har en total kostnadsramme på ca. 620 millioner, hvorav rundt 110 millioner er brukerutstyr.

Stig Pettersen, Spesialrådgiver i Statsbygg.
Stig Pettersen, Spesialrådgiver i Statsbygg.

Prosjektet skal støtte opp under en utdannelse med det funksjonelle innholdet som må til for en fagskole med godkjennelse fra «Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen» (NOKUT). Prosjektet skal ferdigstilles slik at det er ferdig testet og klart for bruk i august 2023.

Fagskole for brann- og redningspersonell inngår i statens husleieordning. Statsbygg vil ha ansvar for den framtidige driften og vedlikeholdet av bygningene og anlegget. Fagskolen vil betale husleie til Statsbygg basert på kostnaden til prosjektet.

Statsbygg sin prosess videre

Stig Pettersen, som er Spesialrådgiver i Statsbygg forteller at utlysningen vil skje snarlig i neste uke.

- Etter innkomne tilbud vil Statsbygg evaluere disse og tildele kontraktene før oppstart etter sommeren, sier han.

- Ønsker dere kun én aktør på hele prosjektet, eller ser Statsbygg for seg at kontrakten kan deles mellom flere?

- Prosjektet blir delt i to store entrepriser. Vi søker en utførelsesentreprise for øvingsfelt med øvingsobjekter med mer, og en totalentreprise for to nybygg. Samtidig tilrettelegger vi for at en aktør kan ta begge entreprisene, forklarer Pettersen.

Hvordan foregår denne prosessen fremover?

- Utlysning vil skje snarlig i neste uke. Etter innkomne tilbud vil Statsbygg evaluere disse og tildele kontraktene før oppstart etter sommeren.

- Vil det være best pris som er det første kriteriet på lista ved valg av en entreprenør, eller er det andre krav som er viktigere i dette prosjektet?

- Det er flere tildelingskriterier i konkurransene. Pris er tillagt høyest vekt, men også andre kriterieriene kvalitet/kompetanse og gjennomføringsplan er viktige, sier Pettersen.

- Når ser dere for dere at en kandidat til prosjektet er valgt? Altså; hvor lang tid tar en slik anbudsrunde?

- Antatt fremdriftsplan tilsier at kontraktsinngåelse blir før sommerferien.

Pettersen avslutter med å tilføye at dette er et veldig spennende prosjekt som vil ha stor samfunnsnytte.

Om studieplanen

Fagskolen vil med en toårig utdannelse bli den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann og redning. Den blir underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolen vil ha studieplasser til 320 fagskolestudenter og 80 kurselever og vil gi opplæring innen innsats og beredskap, samt forebygging av skader og ulykker. Utdanningen er delt likt mellom teoretisk og praktisk undervisning.

Skolen skal tilby et godt studie- og læringsmiljø og være en ettertraktet arbeidsplass. Studieplanen inneholder 256 såkalte læringsutbytter, som i praksis tilsier 256 ulike scenarioer brann- og redningselever skal gjennomgå både i teori og praksis.

Alt fra ekstremvær til atomavfall skal være på den nye planen. Den nye treningsbrannstasjonen skal være 3700 kvadratmeter stor. Samtidig etableres et øvingsområde som blir større enn 17 internasjonalt godkjente fotballbaner.

Den videre framdriften og åpning av den nye fagskolen er avhengig av de årlige budsjettprosessene i Stortinget.