Har ditt sameie eller borettslag lagt til rette for slike?
Har ditt sameie eller borettslag lagt til rette for slike?

Bor du i en leilighet med tilgang til kun ett trapperom?

I flere år har det blitt bygget mange leilighetskomplekser rundt om i landet. Ofte med flere etasjer og der tilgangen til hver boenhet går via et felles trapperom. Med andre ord – det er mange leiligheter i dag som bare har én rømningsvei. Dette er i tråd med regelverket. Men sammen med løsningen kommer andre viktige brannkrav. Noen med mindre synlige forutsetninger. Det mest «usynlige kravet», som man kanskje ikke ser så godt med et utrent øye - er en redningsvei for brannvesenet.

Publisert

Mange leilighetskomplekser har i flere år blitt utformet med boenheter som har tilgang til kun ett trapperom utført som rømningsvei. Premisset for denne løsningen er at bygningene er blant annet sprinklet og at brannvesenets høydemateriell skal ha tilgang til hver boenhet. Men hvordan blir egentlig sistnevnte krav ivaretatt fra planleggings- og byggefase til en lang driftsfase over flere år?

Å ivareta brannkonseptet

Når en ansvarlig brannrådgiver har utarbeidet et brannkonsept med en løsning med ett trapperom, sprinkling av bygg og tilkomst for brannvesenets høydemateriell, skal slike ytelseskrav tas hensyn til i videre detaljprosjektering og utførelse. Ofte kan det være en landskapsarkitekt (LARK) som skal plukke opp dette kravet fra brannkonseptet. Da må det vurderes om blant annet oppstillingsplass, svingradius til store brannbiler osv. er ivaretatt, for å ha en tilfredsstillende tilkomst, slik brannkonseptet forutsetter. Denne vurderingen bør gjøres i samspill med andre behov og krav til uteareal.

Videre må relevante utførende foretak planlegge og utføre detaljkrav fra LARK. På denne måten har man sikret at et viktig premiss for at brannkonseptet blir ivaretatt av hensyn til de som skal bo i leilighetene.

Sameiets plikt

Når et sameie eller et borettslag overtar bygningsmassen har styret (som representanter for alle beboere/eiere), ofte fått oppgaven om å sikre og ivareta de krav og regler som gjelder for blant annet fellesområdene. Deriblant behovet for oppstillingsplass for brannvesenets høydemateriell, dersom dette er aktuelt.

Krav om internkontrollsystem vil gjelde for et slikt sameie/borettslag. Forskrift om brannforebygging krever at eier av byggverk skal ha kunnskap om bygget sitt. Det vil si at det er viktig med fokus på at uteareal med krav til oppstillingsplass for brannvesenets høydemateriell, blir vedlikeholdt og kun benyttet slik at den er tilgjengelig for brannvesenet til enhver tid.

Manglende internkontroll

Over tid der nye beboere kommer til og andre flytter, er det fare for at denne type krav og premisser for brannsikkerheten til beboerne, sakte men sikkert forringes. Dette ved at fokuset som en gang var opplagt og kjent i starten, muligens blir borte dersom det ikke foreligger en tydelig og klar internkontroll. For eksempel kan dette være fellesområder som må vedlikeholdes, og hvilke begrensinger som gjelder for det. Det kan også være tilfeldigheter om hvorvidt en har beboere noen år som ikke har noe særlig bakgrunnskunnskap innen brannfaget, mens andre ganger kan det være motsatt, med dertil mer fokus på slike forventinger til brannvesenets tilkomst.

Ønsker og behov for bruk av fellesområder vil over tid kunne være en trussel mot tilkomsten, da ubenyttet areal raskt kan oppfattes som unødvendig og lite fornuftig. Da kan man bygge seg bort fra et viktig sikkerhetstiltak for en selv. Hvem vil ikke ha ekstra gjesteparkering, større lekeområder, benker og bord? Nye planter og trær? Sykkelparkering og fellesbod? Det kan være uendelig med forslag på ønsker for sameiet/borettslaget sine fellesarealer.

Noen flinkere enn andre

Det er nok varierende hvor mye merking, skilting etc., som blir etablert når et nytt byggeprosjekt er ferdig. Her er det nok slik som så mye annet – noen er flinkere enn andre. Det som imidlertid er enda mer uklart enn ved nyere moderne leilighetskomplekser fra de siste 10-15 årene, er eldre leilighetskomplekser fra tiden da brannvesenets høydemateriell kunne være en alternativ rømningsvei – uten sprinkling. Hva er status på de sameiene og borettslagene som er 30-40 år gamle eller enda eldre? Hvordan er tilkomsten til hver boenhet her? Erfaringsmessig fra min egen tid i forebyggende avdeling i ulike brannvesen og som brannrådgiver, er at det er en viss reel fare for at det har blitt endret på et og annet uteareal opp gjennom tiden.

Hva kan man gjøre?

Alle som bor i slike leilighetskomplekser med ett trapperom, oppfordres til å ta kontakt med sitt eget styre for å avklare hvordan status på dette forholdet er. Hvis man står fast eller ikke har kunnskap/informasjon om dette, kan man eksempelvis ta kontakt med virksomheter som arbeider med å vurdere slike forhold.

Dersom det til slutt avdekkes at et leilighetskompleks har forutsatt at brannvesenets høydemateriell skal ha tilkomst til hver boenhet, er nok det lokale brannvesenet interessert i å bistå med å avklare om forholdene er lagt til rette for dette. Helst før en hendelse oppstår.