Svensk forskning viser at det å ha et trygt og godt miljø på skolen, kan forhindre antall skolebranner.
Svensk forskning viser at det å ha et trygt og godt miljø på skolen, kan forhindre antall skolebranner.

Tryggere skolemiljø bidrar til færre skolebranner

Hver dag, hele året, oppstår det mellom en og to skolebranner i Sverige. Ofte er de påsatt. Utviklingen viser at det til stadighet handler om konflikter, sosial ekskludering og sårbarhet. Det man nå ser er at tryggere skoler reduserer risikoen for brannstiftelse.

Publisert

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det har vært en økning i antall skolebranner i de fleste fylker i Norge i 2019. Skolebrannen første nyttårsdag inne på Borkedalen skole i Lillesand, ble stiftet av to ungdommer med fyrverkeri. Ungdommene ble anmeldt, men det er usikkert hva motivet bak var.

I Sverige viser forskning at skolebranner har endret karakter fra tidligere å være utvendige påsatte branner etter skoletid, til flere påsatte branner innendørs i skoletiden. Dette er mindre branner som stiftes på toaletter og andre mindre synlige rom i skolebygningen. Denne utviklingen øker faren for personskader og kan bli mer alvorlige, enn utvendig påsatte branner når bygningen er forlatt.

Svensk forskning

Foreløpig finnes det ingen oversikt over hvordan skolebranner i Norge oppstår, og om det er en økende tendens til at de også skjer innendørs i skoletiden.

I Sverige har påsatte skolebranner generelt, vært et mye større problem enn i Norge i alle år. I perioden 2008 til 2012 ble det gjennomført et større forskningsprosjekt i Sverige, som undersøkte årsakene til disse brannene og hva løsningene kan være for å redusere dem. Det ble undersøkt blant annet antenningskilder, hvor brannene oppsto, hvilke sosiale faktorer som spilte inn og hvordan brannalarmanlegg, slokkeanlegg og utstyr fungerte.

Utviklingen de siste årene

De siste årene har skolebranner igjen økt også i Sverige. Brandforsk har nå gjennomført et forskningsprosjekt:

(https://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/2020/uppfoljning-av-atgarder-for-att-begransa-konsekvenserna-av-anlagda-brander-i-skolbyggnader/), som har sett på hvordan anbefalingene fra det forrige prosjektet har blitt fulgt opp i etterkant og om det er de samme årsakene til skolebrannene nå som det var tidligere, eller om det er andre faktorer som spiller inn.

Forskningsprosjektet viser at de fleste anbefalingene fra det forrige prosjektet er gjennomført, og at dette har bidratt til færre påsatte branner utendørs. Det er mer orden og ryddighet utenfor skolebygningene, økende belysning rundt skolebygningene og mindre bruk av brennbare materialer i fasadene på skolebygningene. I tillegg er det en økende bruk av automatiske brannalarmer og overvåking av skoleområdet.

Noen konklusjoner

I rapporten er det pekt på at utviklingen av skolebranner innendørs, følges av politirapporter for hærverk. Dette kan tyde på at branner i skolemiljøet ikke er et isolert problem, men et uttrykk for et samfunnsproblem med økende hærverk. Likevel viser intervjustudien at det er stor bevissthet om problemet i mange kommuner, og det arbeides systematisk for å redusere problemet.

Konklusjonen viser tydelig at det er viktig å jobbe med både tekniske systemer for brannvarsling, men ikke mindre viktig; det psykososiale miljøet. Nye årskull med barn kommer inn i skolen hvert eneste år, noe som betyr at problemet ikke kan anses å være løst en gang for alle. Dette må være et kontinuerlig arbeid med en klar tilknytning til andre deler av det systematiske brannvernarbeid.

Nyttige webinar

Brändskyddsforeningen i Sverige har satt opp to webinarer med tema hvordan redusere risikoen for brannstiftelse med fokus på sosiale aspekter, og om hvordan tryggere skoler reduserer risiko.

Webinaret 19. mars har et overordnet tema med fokus på sosiale aspekter, og webinaret 27. april fokuserer mer på tekniske og praktiske tiltak for å redusere mulighetene for kriminalitet og skolebrann. Arrangører er den svenske brannvernforeningen, Nasjonalt byrå for utdanning og Swedish Civil Contingencies Agency (MSB).

Webinarene er gratis og foregår eksternt via Zoom. Du registrerer deg for begge webinarene nedenfor.

Webinar del 1:

Hvordan kan vi redusere risikoen for brannstiftelse? Med fokus på sosiale aspekter.

Fredag 19. mars

Tid: 10: 00-11: 15

Påmelding: https://brandskyddsforeningen-se.zoom.us/meeting/register/tZwtfuGoqTMiGdAKrQ8PrTLoa5cl1SYbDVP1

Webinar del 2:

Tryggere skoler reduserer risiko. Hva kan gjøres teknisk og praktisk? Hva koster skolebranner? Hvem betaler?

Tirsdag 27. april

Tid: 14: 00-15: 15

https://brandskyddsforeningen-se.zoom.us/meeting/register/tZEtcuuprj4jH9Ylk6UCVON_SDaciSCxQq99