Ganske store avstander til naboene (foto: Ronny Thomassen).
Ganske store avstander til naboene (foto: Ronny Thomassen).

Boligbyggere skal ikke bekoste brannkummer for kommunen

Justisdepartementet slo fast i et brev i januar at om det er åtte meter eller mer mellom bolighus og faren for spredning av brann er liten, så er det tilstrekkelig å basere seg på brannvesenets tankbil. Dette brevet kom etter at Ronny Thomassen fra Røyken hadde engasjert advokat for å bestride Asker kommune sitt krav om at han selv skulle bekoste ny brannkum for å få byggetillatelse.

Publisert   Sist oppdatert

I § 21 i forskrift om brannforebygging står det at kommunen skal besørge slokkevann frem til tomtegrensen som er tilstrekkelig for å dekke brannvesenets behov for slokkevann. Videre står det at i boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil.

I veiledningsteksten til § 11-17 i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven står det også at i boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil.

Nærmeste nabo er 10,5 meter unna, og har mursteinshus (foto: Ronny Thomassen).
Nærmeste nabo er 10,5 meter unna, og har mursteinshus (foto: Ronny Thomassen).

Nektet byggetillatelse

Denne saken startet da Ronny Thomassen som selv er tømrermester i fjor høst ville bygge et nytt hus på nabotomten til huset han bor i nå. Han fikk ikke byggetillatelse før han kunne dokumentere at han ville iverksette bygging av ny brannkum som skulle forsyne brannvesenet med slokkevann. Alternativt kunne han sprinkle den nye boligen sin.

- For meg som kan gjøre en del av byggearbeidet selv, så ville dette kostet rundt 400.000 kroner. For andre snakker vi om utgifter på det dobbelte og oppover, avhengig av avstand til påkobling, sier Ronny Thomassen.

Hittil har det i Asker og Bærum fungert slik at kommunene har stilt krav om at boligbyggeren må bekoste brannkum for å få byggetillatelse. Deretter har kommunene overtatt brannkummene. De som bygger i området på et senere tidspunkt får koble seg på brannkummene uten kostnader.

100 meter

Kravet om at Thomassen må bygge brannkum kommer fra en lokal bestemmelse i Asker og Bærum kommune fra 2006 som krever at det i tettbygd strøk ikke skal være mer enn 100 meter brøytbar vei fra boligene og til nærmeste brannkum for slokkevann. Denne bestemmelsen har ingen hjemmel i forskriftene.

I Ronny Thomassens tilfelle er det uansett 88 meter fra nærmeste brannkum til boligen hans.

- Det er selvsagt fornuftig at brannkummen skal ligge på en brøytbar vei, slik at den alltid er tilgjengelig. Men det er ikke noe forskriftskrav hverken at brannkummen og slangeutlegget skal legges i brøytbar vei, sier Ronny Thomassen.

Tettbygd strøk

- Og hvorfor holder det ikke for kommunen at det er minst åtte meter mellom boligene og at faren for brannspredning er liten?

- Dette er irrelevant for kommunene. De tar utgangspunkt i en definisjon av tettbygd strøk som er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Befinner boligene seg innenfor et område som dekkes av denne definisjonen, så skal ikke tankbilen benyttes til slokking. Det spiller ingen rolle at det er åtte meter eller mer mellom husene, og at faren for brannspredning er liten. Dette er en bestemmelse som heller ikke er hjemlet i noe forskriftskrav, og slik skal det ikke være. Det skal være de samme krav uansett hvor i landet man bygger hus, sier Ronny Thomassen.

Og det får han medhold i brevet fra Justisdepartementet på. Er det minst åtte meter mellom boligene og spredningsfaren er liten, så er det tilstrekkelig å basere seg på brannvesenets tankbil, skriver departementet.

Utsnitt av brevet fra Justisdepartementet.
Utsnitt av brevet fra Justisdepartementet.

Langt til naboene

Huset som Ronny Thomassen vil bygge ligger ikke akkurat i tettbygd strøk, og spredningsfaren til nabohusene er svært liten. Oppmålinger viser at det er 20,5 meter til naboen i nord og 27 meter til gjenboer i vest. I tillegg er tomten til Thomassen og naboen i vest adskilt med en vei imellom. Så er det 10,5 meter til naboen i syd. Denne naboen har et mursteinshus og takstein i betong. Mot øst er det ingen naboer.

Mot øst er det bare skog, og ingen naboer (foto: Ronny Thomassen).
Mot øst er det bare skog, og ingen naboer (foto: Ronny Thomassen).

Mange tilsvarende saker

Saken hans har vært omtalt både i Budstikka og i bladet Byggmesteren. Oppmerksomheten har ført til at Ronny Thomassen har fått mange henvendelser fra folk som allerede har bygget brannkummer og fra dem som er i byggeprosess og som også har fått tilsvarende krav.

En person var også i prosess med å få byggetillatelse til å bygge på huset sitt, og hadde fått krav om brannkum. Men da vedkommende videreformidlet brevet fra Justisdepartementet til kommunes avdeling, fikk vedkommende byggetillatelse uten at kravet om å bygge brannkum var innfridd.

En annen har også tatt advokat og krever å få pengene sine tilbake for en brannkum som allerede er bygget. Vedkommende hadde fått midlertidig brukstillatelse og flyttet inn i boligen sin, og fikk beskjed per telefon om at den midlertidige brukstillatelsen vill bli trukket tilbake om vedkommende ikke bygget brannkum. Dette kravet hadde ikke vært en del av prosessen innledningsvis da han fikk byggetillatelse.

- Så det er mye ulikt som praktiseres i Asker og Bærum. Slik skal det heller ikke være, sier Thomassen.

I en av sakene Thomassen har fått kjennskap til hvor en brannkum allerede er bekostet av en privatperson og overtatt av kommunen, skal en stor profesjonell utbygger nå gratis få koble sine nybygde boliger på kummen.

Kommunen ikke svart

Ronny Thomassen har ikke fått svar på klagen han sendte inn da han fikk brevet fra Justisdepartementet tidlig i januar. Kommunen har imidlertid uttalt til både Budstikka og Byggmesteren at de ikke kan utelukke at de har tolket kravene for strengt, og at de skal ta en runde på dette internt i kommunen.

- Det er ikke bra at kommunen ikke overholder forvaltningslovens tidsfrister, sier Ronny Thomassen.

Han liker heller ikke at kommunen eventuelt trenerer saken, og venter på at noen går til sak.

Oppdaterte retningslinjer underveis

Brennaktuelt har fått en e-post fra Per Morstad som er direktør for samfunnsutvikling i Asker kommune. Han skriver følgende:

- Vi har gjennomgått og oppdatert våre lokale retningslinjer på området. Vi skal ha en siste gjennomgang av disse retningslinjene denne uken. Planen er også å forankre dette politisk, men litt usikkert når dette blir i disse coronatider. Vi mener imidlertid departementet ikke kommer med noe nytt og at vår praksis ligger innenfor gjeldende regelverk, men kan komme tilbake når prosessen om oppdaterte retningslinjer er landet.

Brennaktuelt har også fått følgende svar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

- DSB er kjent med brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet, og følger saken med interesse, sier Dag Rune Omland som er seksjonssjef i DSB.

Ikke oversikt over antallet saker

Kommunen sier til Budstikka at de ikke har oversikt over hvor mange slike saker det kan være snakk. Thomassen tror kanskje det kan dreie seg om over 100 stykker. Han vet at flere allerede har tatt kontakt med kommunen for å kreve tilbake pengene de har betalt for byggingen av brannkum.

Ronny Thomassen venter i spenning på svaret fra kommunen.

- Røyken brannvesen har mannskaper og tankbil tilgjengelig døgnet rundt. Det er også mye mer enn åtte meter mellom boligen jeg vil bygge og de nærmeste husene. Faren for at en brann skal spre seg er svært liten, sier han.