Hvor i rekka står brann og redningsetaten for vaksinering mot Covid-19?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fått flere henvendelser om det vil bli foretatt noen vurdering rundt prioritering av vaksinering mot Covid-19 for personell i brann- og redningsvesenet. DSB har løftet inn problemstillingen ovenfor Folkehelseinstituttet, men per dags dato er ikke personer i andre samfunnskritiske yrker enn helsepersonell, prioritert. Hvilke samfunnsmessige konsekvenser kan dette få om smitten brer om seg i nødetatene, eller om mange innenfor brann og redning blir smittet samtidig eller må i karantene?

Publisert Sist oppdatert

DSB sier at de har forståelse for problemstillingen. På sine hjemmesider påpeker DSB at det er Folkehelseinstituttet (FHI) som leder arbeidet med vaksinasjon av Covid-19. Men DSB deltar i en tverrsektoriell arbeidsgruppe for å få problemstillingen på agendaen. Det er FHI som er sektoransvarlig myndighet og som vil stå for den helhetlige vurderingen rundt hvem som skal ha prioritet.

De ulike kommunene har likevel anledning til å vurdere å vaksinere brann- og redningspersonell. Men dette er bare hvis personene utfører kritiske helse- og omsorgsoppgaver for kommunen. Dette besluttes på kommunalt nivå i hvert enkelt tilfelle. DSB anbefaler at alle i brann- og redningsvesen har dialog om dette med den kommunale helsetjenesten.

Brennaktuelt har tatt kontakt med ulike brannvesen for å høre deres mening om saken, samt status i deres egen kommune.

Dag Botnen, brannsjef i Haugaland Brann og Redning IKS.
Dag Botnen, brannsjef i Haugaland Brann og Redning IKS.

Haugaland Brann og redning IKS

- Den siste oppdateringen fra DSB er fra 19. mars d .å. og der står det at brannpersonell foreløpig ikke er prioritert i vaksinekøen. Har dere noen synspunkter rundt dette?

- Vi er definert til å være samfunnskritiske og bør prioriteres høyt. Full forståelse for at risikogrupper og helse går foran, men sliter litt med å forstå alle prioriteringer, sier Dag Botnen, brannsjef i Haugaland Brann og Redning IKS.

- Prioriterer deres kommune å vaksinere brannpersonell, eller har dere noen oversikt over hvilket nummer dere er på lista?

- Det er smittevernlegen i hver enkelt kommune som prioriterer videre fra de nasjonale føringene, sier Botnen.

- Vi har åtte kommuner og det er ulik praksis i hver kommune. Vi har vaksinert noen i de mindre kommunene som følge av «i vent på ambulanse»-oppdrag. Vi har fått beskjed om at vi blir kontaktet når det er aktuelt. Det er de nasjonale føringene som gjelder, sier brannsjefen.

Om brann- og redningspersonell bør ha en viss prioritet sier brannsjefen følgende:

- Vi er en samfunnskritisk etat og det kan få større konsekvenser av at vi blir sett ut av spill og ikke kan håndtere hendelser som oppstår. Sårbarheten er nok større for deltid uten vaktordning enn for de med vaktordning/kasernert.

- Når helse/AMK benytter brannvesenet som fremskutt personell i så stor grad, må vi prioriteres på lik linje med ambulansearbeideren. Jeg tror at utfordringen her er at dette ikke er kjent for beslutningstakerne, avslutter Botnen.

Bergen brannvesen

Leif Linde Brannsjef i Bergen brannvesen sier;

- Her i Bergen er ikke brann og redning i noen prioritert kø.

- Jeg har informert kommuneledelsen om at denne spørsmålstillingen vil bli aktualisert om vi får uforholdsmessig mange operativt personell i karantene, sier han.

- I noen av de andre kommunene jeg er brannsjef for, (bl.a. Osterøy), er personellet vaksinert som følge av helseoppgavene som «first responder». Disse er ofte første personell i felt med syke mennesker, så det synes som en riktig avveiing, sier Linde.

Leif Linde Brannsjef i Bergen brannvesen.
Leif Linde Brannsjef i Bergen brannvesen.

Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS

- Ja, dette er en aktuell sak hos oss, sier Arne Stadheim, som er brannsjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen, og fortsetter:

- Bakgrunnen for det, er at vi er å anse som en del av den akuttmedisinske beredskapen i distriktet vårt. I fjor rykket vi ut på omtrent 0,8 helseoppdrag per dag. Dette innebærer direkte pasientkontakt, blant annet knyttet til hjerte og lungeredning. Som du sikkert har sett fra statistikken til DSB, er brann- og redning i over 50 prosent av utrykningene første nødetat på stedet.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen har stilt spørsmål ved at forklaringen rundt at brannmannskapet må vente til de er aldersmessig kvalifiserer til vaksine, når helseforetakene og kommunene regner dem inn i den akuttmedisinske beredskapen.

- Vi mener det er fornuftig, samfunnsøkonomisk og naturlig at alle nødetater bidrar til å redde liv og begrense skade, uavhengig av hva hendelsen innebærer, sier han.

- Det vi i oppfølgingen av dette mener, er at vi må sidestilles med helsepersonell, og at vi får vaksinert våre mannskaper som står i førstelinjen, slik at vi faktisk skal klare å opprettholde vår akuttmedisinske beredskap.

- Vi er nå akkurat ferdig med en periode hvor vi hadde en betydelig del av våre heltidsmannskaper ute i enten karantene eller isolasjon. Vi ønsker på ingen måte å påberope oss en viktigere post i samfunnet enn andre, understreker Stadheim.

- Det er fellesskapet og samvirkeprinsippet vi skal hegne om, og ikke enkeltfunksjoner. Men det fordrer at vi også tenker samvirke, og at vi beskriver prosedyrer som tar hensyn til hele kjeden. Dette gjør vi ikke i dag, og det er for oss ikke naturlig, avslutter brannsjefen.

Arne Stadheim er brannsjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen.
Arne Stadheim er brannsjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Asker og Bærum brann og redning

Anne Hjort, brannsjef i Asker og Bærum brann og redning sier:

- Som brannsjef synes jeg det er vanskelig å skulle kreve prioritet i vaksinekøen, men vi har forespurt kommunen om deres vurdering av vår prioritering. Vi har fått følgende svar fra Asker kommune:

” Ansatte i brann og redningsetaten, som med stor sannsynlighet må yte helsehjelp i påvente av helsepersonell i distriktet, kan prioriteres for vaksine. Her må stillingsstørrelse, alder og funksjon vektlegges da det vil gjelde begrenset antall vaksiner.”

Anne Hjort, brannsjef i Asker og Bærum brann og redning.
Anne Hjort, brannsjef i Asker og Bærum brann og redning.

- Vi er nå i gang med å oversende prioriteringsliste for de stasjonen som har mest utrykning for helse, sier Hjort.

- Vi har ikke fått svar på vår henvendelse til Bærum kommune, men i Bærum er vi langt sjeldnere på oppdrag for helse, avslutter hun.

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV)

- DRBV som IKS, har god dialog med sine eierkommuner om vaksinasjon av våre mannskaper, sier Øyvind Lothe, som er avdelingssjef beredskap i Drammensregionens brannvesen IKS.

- Det er litt ulik prioritering mellom de ulike kommunene, noe som er naturlig med tanke på variasjon i antall vaksiner man har fått og antallet helsepersonell med tilhørighet i den enkelte kommune. På bakgrunn av dette har noen av mannskapene våre fått vaksine, mens andre avventer beslutning om prioritering eller den normale gangen i kommunens vaksinasjonsprogram.

- DRBV har ikke et ønske om å prioriteres på bekostning av andre mer sårbare grupper i samfunnet, poengterer han.

- Vi har i dialogen med kommunene belyst at vi har en funksjon som akutthjelpere og et større antall oppdrag knyttet til bistand helse årlig, og at våre mannskaper er en begrenset og sårbar ressurs for beredskapen i den enkelte kommune. Ut over det, lar vi prioriteringen bli opp til den enkelte kommune, avslutter Lothe.

Øvre Romerike brann og redning

Anders Løberg som er brann- og redningssjef i Øvre Romerike brann og redning, sier atvaksineprioritering er en kjent problemstilling i hele brann- og redningsetaten, og at kommunene har ulik praksis.

- Øvre Romerike brann og redning er ikke blitt prioritert for vaksine i denne omgang, sier brannsjefen.

- Brann- og redningsvesenet er kommunens viktigste rednings- og beredskapsressurs og således definert som en samfunnskritisk funksjon, og burde derfor bli prioritert.

- Vi ønsker selvsagt ikke å fortrenge sårbare grupper i vaksinekøen, men som de fleste andre brann- og redningsvesen i Norge har vi veldig mange helseoppdrag, og vi kommer derfor i mange situasjoner der vi er utsatt for smitterisiko.

- Når vi ønsker å bli prioritert for vaksine, er det fordi det at våre mannskaper holder seg friske er viktig for å kunne ivareta beredskapen for innbyggerne våre, forklarer han.

- Vi har vært heldige og hatt få mannskaper som har vært syke og vi har hatt få i isolasjon, slik at hittil har vi ikke hatt store problemer med å fylle opp vakter, og å sørge for tilstrekkelig bemanning.

- Men vi ser jo at dette kan endre seg raskt, og at andre brannvesen har opplevd utfordringer med dette. Med tanke på hvor mange helseoppdrag vi er ute på, så har det vært et ønske fra vår side å bli prioritert, avslutter Løberg.

Anders Løberg er brann- og redningssjef i Øvre Romerike brann og redning.
Anders Løberg er brann- og redningssjef i Øvre Romerike brann og redning.

Informasjon fra FHI

FHI sender jevnlig ut informasjon fra arbeidet i Koronavaksinasjonsprogrammet til blant andre kommuner og statsforvaltere. (https://www.fhi.no/sys/nytt/?blockId=95549&ownerPage=95537&language=no.)

I et brev som ble sendt ut fra FHI den 19.03.21 kom oppdatert informasjon knyttet til vaksinering av brann- og redningsmannskap. I brevet sto det det blant annet følgende:

«Personer i andre samfunnskritiske yrker er ikke prioritert for vaksinasjon nå. Hvis det er personer i andre samfunnskritiske yrker som utøver helsearbeid med pasientkontakt, og i den rollen er kritisk vanskelig å erstatte, kan de prioriteres selv om de ikke er ansatt som helsepersonell. Dette gjelder for eksempel ansatte i brann og redningsetaten som fungerer som kommunens «first responders» ved akutt sykdom og personskade. Dette skal tolkes strengt og ikke brukes på alt personell som kan tenkes å bistå ved ulykker».

Mer informasjon om Covid-19 finner du her:

Informasjon og råd til brann- og redningsvesen og 110-sentraler finnes på DSB sine sider, se link: https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/artikler/covid-19-informasjon-og-rad-til-brann--og-redningsvesen-og-110-sentraler/