NEK 400 Landbruk lansert: Egen veiledning om korrosjonsproblematikk

På tirsdag lanserte NEK den nye normen NEK 400 Landbruk. Branner i elektriske anlegg har vært et stort problem i landbruket, og har blant annet ført til krav om elkontroll og termografering. Dette har gitt en kraftig nedgang i branner i driftsbygninger. Den nye normguiden tar blant annet for seg korrosjonsproblematikk som fører til store konstruksjonsskader i driftsbygninger.

Publisert

Fakta om NEK 400 Landbruk:

Dette er en teknisk spesifikasjon som kan brukes i tillegg til NEK 400. Det vil øke elsikkerheten utover minimumskravene som er gitt i NEK 400, og gi mer robuste elektriske anlegg i driftsbygninger.

En kartlegging gjort av Landbrukets brannvernkomite (LBK) for en tid tilbake viste at to av tre branntilløp i driftsbygninger ble forårsaket av feil på det elektriske anlegget eller i det elektriske utstyret. I 2014 ble det tatt grep og innført en ordning med elkontroll og termografering i driftsbygningene. I løpet av fem år hadde 20.000 bønder fått gjennomført elkontrollen, og antall branner sank drastisk. Ordningen avdekket alvorlige feil på el-anleggene på annenhver gård.

Før ordningen ble innført i 2014 var det i gjennomsnitt 30 husdyrbranner i året de foregående 10 årene. I 2019 var det tre branner hvor til sammen fire husdyr mistet livet. Totalt sett var det 132 branner i landbruket i 2019 som var på over 100.000 kroner. Erstatningsutbetalingene beløp seg til 140 millioner kroner, og det er det laveste erstatningsbeløpet LBK har registrert.

På lanseringsseminaret til NEK 400 Landbruk sa Pål Arne Oulie som er leder av LBK at tallene dessverre ikke blir så gode for 2020. Det har vært flere store branner i driftsbygninger i år hvor mange husdyr har mistet livet.

Spesielle utfordringer i driftsbygninger

NEK 400 Landbruk er oppdatert i forhold til kravene i NEK 400:2018, og tar for seg de spesielle utfordringene som er i driftsbygninger. Blant annet er korrosjon et problem. Det er fuktig og varmt i en driftsbygning. Kombinasjonen av kobber fra jording og urinen fra husdyrene som inneholder salt setter i gang korrosjonsprosesser. Korrosjon fører til at armeringsjernet i bygningskonstruksjonen utvider seg, og betongen sprekker opp og skader bygningskonstruksjonen. NEK 400 Landbruk inneholder derfor en veiledning om hvilke hensyn som må tas for å minimere korrosjon.

- Vi brukte litt ekstra tid på å ferdigstille denne utgaven av NEK 400 Landbruk. Tilbakemeldinger fra blant annet Bondelaget tydet på at korrosjon har blitt en utfordring i enkelte fjøs. NEK 400 er klar på at man må ta hensyn til galvaniske strømmer. I et fjøs får man galvaniske strømmer når kobberet kommer i kontakt med salt og fuktigheten i husdyras urin. Vi har derfor valgt å beskrive denne problemstillingen nærmere, og gi en veiledning til hvilke hensyn man må ta for å minimere korrosjon. Det er med andre ord ikke noe nytt i standarden, men veiledningen skal nå gjøre det enklere for installatøren å følge kravene, uttaler Espen Masvik, fagsjef i NEK og ansvarlig for NEK 400 på en artikkel om normen på NEK sine nettsider.

I en driftsbygning er det også gass og støv som kan føre til eksplosjoner. Dette må en el-installatør ta høyde for. NEK skriver at landbruksbygninger ikke er en del av installatørens kompetansekrav i utgangspunktet. NEK 400 Landbruk tydeliggjør hvilke hensyn en installatør må ta, og gir gode veiledninger for trygg utførelse av installasjonene i denne type bygninger.

Elkontroll

Som nevnt har elkontrollene hatt en svært viktig effekt i forhold til å avdekke brannfarlige feil på det elektriske anlegget.

- Elkontroll er et viktig verktøy for at man skal sikre seg trygge bygninger både i landbruket og i samfunnet for øvrig. Det spesielle miljøet i en låve gjør at faren for brann er høyere enn i de fleste andre bygninger. Avdekker man mangler er det viktig at de utbedres i henhold til NEK 400. For å sikre seg at installasjonen blir utført med de spesielle utfordringene det er i en driftsbygning bør man ved kontraktsinngåelse presisere at man ønsker arbeidet utført etter NEK 400 Landbruk, sier Espen Masvik i artikkelen på NEK sine nettsider.

Mattilsynet jobber med å få inn elkontroll i forskriftene sine

Også Mattilsynets holdforskrifter har betydning for brann- og elsikkerheten i en driftsbygning. Dagens forskrift stiller krav til brannsikring av driftsbygningen med blant annet brannvarsling, brannslokningsutstyr og rømningsveier.

Tilsynet har i lengre tid jobbet med nye holdforskrifter hvor man blant annet vil kreve at det elektriske anlegget i en driftsbygning med et visst antall dyr skal igjennom en elkontroll. Utkastet til nye forskrifter er sendt til Landbruksdepartementet, men det er usikkert når de kommer i retur og kan sendes på høring.

Det er uvisst om det vil bli stilt krav til hva slags type kompetanse de som skal gjennomføre elkontrollen skal ha.

Samarbeidsprosjekt

NEK 400 Landbruk er utviklet i samarbeid mellom Norges Bondelag, Norges Gartneriforbund, Landbrukets Brannvernkomite, sentrale rådgivere og leverandør til sektoren og NELFO.

Kilder og mer informasjon:

https://www.nek.no/ny-nek-400-landbruk/?sq=nek%20400%20landbruk

https://www.nek.no/produkter/nek-ts-400-landbruk/?sq=nek%20400%20landbruk

https://www.lbk.no/tiltak-ga-90-nedgang-i-husdyrbranner/